0908.35.37.390813.39.39.39
 

Không tìm thấy SIM...