0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1004.22.12345691,200,000
91,200,000
(chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn )