0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1004.22.666666822,700,000
822,700,000
(tám trăm hai mươi hai triệu bảy trăm ngàn )