0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.02.336666Mobifone39,900,000
39,900,000
(ba mươi chín triệu chín trăm ngàn )