0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101214.108888Mobifone38,000,000
38,000,000
(ba mươi tám triệu )