0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101223.123456Mobifone85,500,000
85,500,000
(tám mươi lăm triệu năm trăm ngàn )