0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101677.37.39.39Viettel10,800,000
10,800,000
(mười triệu tám trăm ngàn )