0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10.168.68.68.268Viettel80,000,000
80,000,000
(tám mươi triệu )