0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101.68.68.68.586Viettel60,000,000
60,000,000
(sáu mươi triệu )