0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101692.320.320Viettel64,600,000
64,600,000
(sáu mươi bốn triệu sáu trăm ngàn )