0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.25Viettel2,900,000
2,900,000
(hai triệu chín trăm ngàn )