0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.33Viettel3,500,000
3,500,000
(ba triệu năm trăm ngàn )