0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.43Viettel1,120,000
1,120,000
(một triệu một trăm hai mươi ngàn )