0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.44Viettel1,680,000
1,680,000
(một triệu sáu trăm tám mươi ngàn )