0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.52Viettel2,100,000
2,100,000
(hai triệu một trăm ngàn )