0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.234567.1Viettel11,200,000
11,200,000
(mười một triệu hai trăm ngàn )