0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.234567.3Viettel15,000,000
15,000,000
(mười lăm triệu )