0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.96Viettel9,900,000
9,900,000
(chín triệu chín trăm ngàn )