0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10918.969.969Vinaphone55,670,000
55,670,000
(năm mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi ngàn )