0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1092.678.9999Vietnamobile283,100,000
283,100,000
(hai trăm tám mươi ba triệu một trăm ngàn )