0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10949.2.55555Vinaphone161,500,000
161,500,000
(một trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm ngàn )