0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10957.33.66.88S-Fone39,000,000
39,000,000
(ba mươi chín triệu )