0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10961.879.879Viettel83,600,000
83,600,000
(tám mươi ba triệu sáu trăm ngàn )