0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10965.48.48.48Viettel47,500,000
47,500,000
(bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn )