0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
109678.28888Viettel332,500,000
332,500,000
(ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm ngàn )