0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10984.17.17.17Viettel57,000,000
57,000,000
(năm mươi bảy triệu )