0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10984.60.9999Viettel152,000,000
152,000,000
(một trăm năm mươi hai triệu )