0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10985.666.666Viettel2,565,000,000
2,565,000,000
(hai tỷ - năm trăm sáu mươi lăm triệu )