0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10986.25.25.25Viettel142,500,000
142,500,000
(một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn )