0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10995.77.8888Gmobile132,050,000
132,050,000
(một trăm ba mươi hai triệu không trăm năm mươi ngàn )