0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10996.455555Gmobile75,050,000
75,050,000
(bảy mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn )