0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1099.77.36666Gmobile60,800,000
60,800,000
(sáu mươi triệu tám trăm ngàn )