0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1099.77.86666Gmobile65,550,000
65,550,000
(sáu mươi lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn )